zahlavi
reklama

Katalog firem

  blue_down

  Témata diskuse

   blue_down

   --------
   Nejvýhodnější pojištění online, zejména pak nejlevnější povinné ručení v ČR.
   Inzerce všeho možného - bazar - na Hyperinzert.cz.
   Informace o pražském metru na metro Praha. Naleznete zde trasy metra, mapu metra, jízdné mhd, sms jízdenku a mnoho dalších informací.
   Tel. předvolby, předvolby měst, předvolby mobilních operátorů a další užitečné telefonní informace.
   Trasy metra Praha.
   Národní třída - Národní třída v Praze.
   shadowup

   Reality Praha Nusle

   Nabídka reality v Praha Nusle

   Filtr: Komerční prostory, kanceláře -

   shadowup
   shadowup

   ELEKTRONICKÁ AUKCE S KAUCÍ na prodej pozemku p.č. 1741 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec

   Jedná se o mírně svažitý pozemek, nepravidelného tvaru, porostlý vzrostlými - převážně listnatými stromy. Pozemek se jeví spíše jako lesní pozemek a na les také navazuje. Okolní pozemky vlastní ČR-Lesy ČR, s.p., statutární město Liberec a dále se jedná o podílové vlastnictví různých fyzických osob. Pozemek není užívaný a není součástí žádného půdního bloku. Vyjádření správců sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: pozemek je zasažen ochranným pásmem sítě elektronických komunikací firmy. Konkrétně se jedná o průběh optického kabelu, HOPE trubky, nebo souběh optického a metalického kabelu. ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nachází komunikační zařízení v majetku firmy. Jedná se o podzemní metalické vedení. V blízkosti pozemku se nachází podzemní optické vedení a pozemek je zasažen jejich ochranným pásmem. GasNet, s.r.o.: v blízkosti pozemku se nachází provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě firmy, a to středotlaký plynovod a pozemek je zasažen jeho ochranným pásmem. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nachází zařízení provozovaná firmou, a to kanalizace DN...

   shadowup

   ELEKTRONICKÁ AUKCE S KAUCÍ na prodej pozemku p.p.č. 1621 v k.ú. Smržovka, obec Smržovka

   Jedná se o pozemek nepravidelného obdélníkového tvaru, nezpevněný, svažitý, porostlý vzrostlými stromy různého stáří a druhové skladby a nálety. Pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy. Pozemek je volně přístupný z nezpevněných pozemků, ze železniční trati a zpevněné pěší stezky. Pozemek není součástí žádného půdního bloku. V platném územním plánu Města Smržovka se prodávaný majetek nachází v kategorii zahrádkové osady. V projednávaném novém územním plánu bude zařazen jako zeleň přírodního charakteru. Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Smržovka. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na UZSVM...

   shadowup

   ELEKTRONICKÁ AUKCE S KAUCÍ na prodej pozemku p.p.č. 599/3, k.ú. Kotel, obec Osečná

   Jedná se o částečně oplocený, udržovaný, travnatý pozemek v k.ú. Kotel, obec Osečná.. Část prodávaného majetku vede podél veřejné komunikace na pozemku p.p.č. 599/2 ve vlastnictví Města Osečná, druhá část je vklíněná mezi pozemky ve vlastnictví fyzické osoby. Prodávaný majetek není součástí žádného půdního bloku. Na pozemku roste 1ks dubu zimního. Oplocená část prodávaného majetku je užívaná bezesmluvně. V platném územním plánu Města Osečná se prodávaný majetek nachází v plochách zemědělských. Vyjádření správců sítí: ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: na pozemku nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: na pozemku se vyskytuje síť elektronických komunikací firmy, a to nadzemní síť Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nenachází zařízení provozovaná firmou, ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.Liberecký kraj okres: Liberec, obec Osečná. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na UZSVM...

   shadowup

   Aukce s kaucí - pozemek parc. č. 269/1, kú Vesec u Liberce

   Pozemek parcela č. 269/1 o výměře 333 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Vesec u Liberce, obec Liberec, vedený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec a zapsaný na LV č. 60000. Předmět aukce se nachází jižním směrem od centra města Liberce, uprostřed zástavby různého charakteru a data výstavby. Cca 70 m od předmětu aukce protéká Doubský potok, předmět aukce se nachází v záplavovém území. Jedná se o stavební pozemek – komerční. Předmět aukce je mírně svažitý, nachází se na něm opěrná zeď a náletové porosty, jako je bříza, javor a není oplocený. V okolí předmětu aukce je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, obchodních středisek i specializovaných obchodů. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů v dojezdové vzdálenosti a parkovací možnosti jsou dobré – v blízkosti majetku. Přístup a příjezd na předmět aukce je možný pouze přes pozemky ve vlastnictví fyzických osob, věcné břemeno není zřízeno. V platném územním plánu statutárního města Liberec je předmět aukce veden jako plochy pracovních aktivit – plochy drobné výroby, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví. Dle sdělení a zákresu ČEZ ICT Services, a. s., se na majetku ani v jeho okolí nenachází komunikační zařízení v majetku této společnosti. Dle sdělení a zákresu ČEZ Distribuce, a. s., se na majetku nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku této společnosti. Majetek může zasahovat ochranné nebo bezpečnostní pásmo podzemního vedení nízkého napětí do 1 kV a podzemního vedení vysokého napětí do 35 kV. Dle sdělení a zákresu Telco Pro Services, a. s., se na majetku nenachází komunikační zařízení v majetku této společnosti. Dle sdělení a zákresu SČVK, a. s., se na majetku nenachází žádné zařízení ve vlastnictví této společnosti. Majetek zasahuje ochranné nebo bezpečnostní pásmo vodovodního řadu DN do 500. Dle sdělení a zákresu České telekomunikační infrastruktury, a. s. – CETIN – se na majetku nenachází síť elektronických komunikací v majetku této společnosti. V blízkosti majetku vede nadzemní síť. Dle sdělení a zákresu GasNet, s. r. o., se na majetku nenachází žádné zařízení ve vlastnictví této společnosti. V blízkosti majetku vede plynovod STL. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Liberec. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemků p.č. 1923/1, p.č. 1923/7 v k.ú. Český Dub

   Pozemky se nacházejí v okrajové části města Český Dub, jsou součástí větší zatravněné rovinaté plochy – zavezeného bývalého dobývacího prostoru zrušené cihelny. Přístup je možný pouze přes pozemky v majetku Města Český Dub, a to pro pěší, proti vjezdu vozidel jsou na přístupové cestě instalována vrata v majetku Města Český Dub. V územním plánu Města Český Dub jsou pozemky zařazeny do ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Území je zastavitelné.Liberecký kraj okres: Liberec, obec Český Dub. Pozemky/Prodej, cena: 687 400 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.p.č. 854/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou

   Předmětný majetek se nachází 200 m od centra Jablonce nad Nisou u ZŠ Liberecká. Na předmětném majetku se nachází z větší části zeleň, asfaltová cesta pro pěší, autobusová zastávka MHD a stánek s prodejem pečiva. Na užívání zastavěných částí předmětného majetku jsou uzavřeny nájemní smlouvy. V územním plánu statutárního města Jablonec nad Nisou je menší část zařazena v zóně – plochy občanského vybavení a větší část v zóně – plochy veřejných prostranství-zeleň Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou. Pozemky/Prodej, cena: 373 100 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Elektronická aukce s kaucí - ppč. 867/2, 867/3, k.ú. Modlibohov

   Pozemky • pozemková parcela č. 867/2 o výměře 568 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 867/3 o výměře 177 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, vše v k.ú. Modlibohov, obec Český Dub, vedený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec a zapsaný na LV č. 60000. Prodávaný majetek leží v klidné lokalitě, v blízkosti zeleně v podobě lesů a luk, severozápadním směrem od města Český Dub, cca 3 km od městského úřadu Český Dub v rovinném terénu. U severní a východní hranice prodávaného majetku teče říčka Ještědka. Jedná se o lokalitu s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody). Přístup na prodávaný majetek je možný pouze přes pozemky ve vlastnictví fyzických osob a Města Český Dub. Příjezd není možný vůbec. Prodávaný majetek není oplocen, nachází se na něm náletové dřeviny - osiky. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Český Dub. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemků p.č.4482 a p.č. 4484 v k.ú. Frýdlant

   Jedná se o pozemky v k.ú. Frýdlant. Pozemek p.č. 4482 je nepravidelného tvaru, zčásti travnatý. Součástí je stavba nezapsaná v KN, ve velmi špatném technickém stavu. V současné době slouží jako sklad a k ustájení hospodářských zvířat. Stavba má jedno nadzemní podlaží a je bez podzemního podlaží. Objekt má půdu a nemá vybudované obytné podkroví. Stěny objektu jsou silně poškozené, střecha je poškozená, objekt je bez oken (výplň luxfery), podlahy jsou zastaralé, objekt je bez vybavení. Pozemek p.č. 4484 je nepravidelného tvaru, jedná se o přístup k domu č.p. 541 na pozemku p.č. 4486 a částečně o travnatou plochu. Pozemky spolu vzájemně sousedí a jsou přístupné přes pozemky jiných vlastníků, věcné břemeno přístupu není zřízeno. V územním plánu Města Frýdlant je předmětný majetek veden v plochách s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné, jako plochy smíšené obytné – venkovské. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Frýdlant. Pozemky/Prodej, cena: 155 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemků p.č.1263/1,1264/1,1264/4,1264/5,k.ú. Stráž nad Nisou

   Pozemky se nachází v jižní okrajové části obce Stráž nad Nisou, v rušné lokalitě mezi rychlostní silnicí č. I/35 a železniční tratí, v mírně svažitém terénu přivráceném k východu. Pozemky na sebe navazují, jsou lichoběžníkového a nepravidelného tvaru, nezpevněné a zatravněné, neoplocené a volně přístupné, mírně svažité až svažité. V jihozápadní části pozemku p.č. 1263/1 se nachází vzrostlý strom – dub letní. Na pozemcích p.č. 1264/1 a p.č. 1264/5 se nachází náletové dřeviny. Pozemky se nachází v ochranném pásmu dráhy. Příjezd a přístup k lokalitě je po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1265/1 ve vlastnictví Obce Stráž nad Nisou, pozemky jsou dále přístupné z nezpevněné části pozemku p.č. 1262/2 ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR a současně jsou vzájemně přístupné. V územním plánu Obce Stráž nad Nisou jsou pozemky vedeny jako plochy zemědělského půdního fondu – louky a pastviny. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Liberec. Pozemky/Prodej, cena: 75 840 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pronajmu kryté garážové stání v Brně Bohunicích,

   Pronajmu kryté garážové stání v Brně Bohunicích, na ulici Čeňka Růžičky. Vrata na dálkové ovládání. Volné ihned. Cena: 1500/ měs. Nabízí přímo majitel. Brno, 602 755 813 Jihomoravský kraj okres: Brno-město, obec Brno. Jiné/Pronájem, cena: 1 500 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pronájem nebytových prostor - sklady, kanceláře

   Nabízím k pronájmu nebytové prostory v blízkosti centra města Benešov v ulici Jiráskova/Táborská. Jedná se o celé 1.NP budovy, celkem 317m2. Vchod z ulice Jiráskova, druhý vchod ze dvora, kde je k dispozici i nakládací rampa. Prostory se skládají z několika kanceláří o plochách 22m2, 14m2, 50m2 a skladových prostor cca 170m2, sklad 6,5m2, dílna/sklad cca 30m2, kuchyňka a 2x sociální zařízení. Prostory lze dispozičně upravit.Středočeský kraj okres: Benešov, obec Benešov. Kanceláře/Pronájem, cena: 105 Kč za m2...

   shadowup

   VŘ na prodej pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Fojtka, obec Mníšek

   Jedná se o trojúhelníkový pozemek nacházející se ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, ležící mezi komunikacemi Mníšecká (ve vlastnictví Libereckého kraje – Krajská správa silnic Libereckého kraje) a Ke Klubu (ve vlastnictví Obce Mníšek). Z východní a západní strany sousedí s pozemky ve vlastnictví fyzických osob. Pozemek je volně přístupný, neužívaný. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy a opěrné zdi z lomového kamene. V územním plánu Obce Mníšek se pozemek nachází v plochách s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné, plochy sídelní zeleně. Vyjádření správců sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: na pozemku se nachází síť elektronických komunikací firmy. Konkrétně se jedná o nadzemní sítě a zaměřený průběh metalického kabelu. Pozemek je zasažen jejich ochranným pásmem. ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nachází energetické zařízení v majetku firmy typu nadzemní vedení vysokého napětí do 35 kV, pozemek je zasažen jeho ochranným pásmem. V blízkosti pozemku se nachází nadzemní vedení nízkého napětí do 1 kV. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: na pozemku nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nenachází zařízení provozovaná firmou, ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Mníšek. Pozemky/Prodej, cena: 65 200 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodám RD 5+2 s garáží a zahradou v Hrabové u Dubicka

   Hrabová u Dubicka RD 5 + 1 je po rekonstrukci, tj. nová plastová okna, nová zateplená fasáda, ústřední topení na plynový kotel atd. Ve zvýšeném přízemí je prostorná kuchyň navazující na otevřený obývací pokoj. Z předsíně je vstup do dětského pokoje, velké koupelny s WC, bidetem a umývadlem. Další vstup je do šatny. V 2 NP jsou tři ložnice a koupelna s WC. Z předsíně v 2 NP je vstup na terasu s výhledem do krajiny. Vytápění domu je zajištěno ÚT na plynový kotel a ohřev vody el. boilerem. Nemovitost je napojena na obecný vodovod a kanalizaci a má i vlastní studnu. V suterénu domu je umístěn plynový kotel a záložní kotel na tuhá paliva. Prostorná skladovací místnost, místnost na ukládání ovoce atd. Nádvoří se zámkovou dlažbou umožňuje parkování až 6 vozidel. Přes celou šíři pozemku stojí vedlejší stavba umožňující různé využití. Za domem je velká oplocená zahrada s ovocnými stromy. Dům je již vyklizený a připraven k předání. Cena je k jednání, dohoda možná. Vzdálenost od Hrabové: Zábřeh 8 km, Mohelnice 11 km, Šumperk 20 km, Uničov 17 km, Olomouc 43 km, Olomoucký kraj okres: Šumperk, obec Hrabová. Domy/Prodej, cena: 2 970 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodám luxusní byt v Brně

   Prodám luxusní byt 4+1 v Brně - centrum, u zast.tramvaje. Podlah. plocha cca 150m2, 20 m2 terasa. Cena 7,500. 000 Kč (5. patro bez výt.)Jihomoravský kraj okres: Brno-město, obec Brno-měato. Byty/Prodej, cena: 7 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pronajmu mezonet.APARTMÁN 2+1 64 m2-ALBRECHTICE V JIZ.HORÁCH

   Pronajmu krásný a prostorný, mezonetový apartmán 2+1 v novostavbě bytového domu o celkové výměře 64 m2 přímo pod lanovkou na Tanvaldský Špičák v Albrechticích v Jiz. horách. Dostupnost po asfaltové silnici, parkování na parkovišti u domu. Byt je v prvním a druhém patře a skládá se z předsíně - zádveří, koupelny s vanou, kuchyně s kuchyňskou linkou a spotřebiči, obývacího pokoje a dalšího otevřeného pokoje - ložnice v patře - mezonetu. Lze k trvalému bydlení i k rekreaci. Vlastní uzamykatelný vchod do domu pouze pro 2 byty. Byt má svůj plynový kotel, samostatné měření vody, el. a plynu. Ihned volný. Cena 9.000,-/měsíc + energie. Kontakt na tel. 602231398, e-mail: milan@pomi.cz Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Albrechtice v Jizerských horách 78. Byty/Pronájem, cena: 9 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Rodinný dům ve Frenštátě pod Radhoštěm - Beskydy

   Nabízíme pronájem rodinného domu v klidné části města Frenštátu pod Radhoštěm - v zeleni v CHKO pod skokanskými můstky s výhledem na Radhošť a Velký Javorník, 1 km od středu města. Dům je kompletně zařízen. Kuchyň s jídelnou je vybavena plynovým sporákem, myčkou na nádobí, ledničkou s mrazákem. Obytný prostor se sestává z Velkého obývacího pokoje s krbem a 3 menších pokojů, zařízených jako ložnice. V koupelně je sprchový kout, vana, bidet a toaleta. V domě jsou 2 samostatná WC. V suterénu je k dispozici prádelna s automatickou pračkou a máchací vanou, úložné prostory. Vytápění je možné tuhými palivy nebo elektrokotlem. Dům je připojen na internet. Moravskoslezský kraj okres: Nový Jičín, obec Frenštát pod Radhoštěm. Domy/Pronájem, cena: 15 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodej RD o velikosti 3+1 (cca 82m2), garáž, Praha 8 (Ďáblice)

   Prodej rodinného domu o velikosti 3+1 (cca 82m2), garáž, 2x dílna, sklep, pozemek 433m2, Praha 8 (Ďáblice), ul. Ďáblická. 2NP, zastavěná plocha 200m2, obytná plocha cca 82m2, zahrada 233m2 (rovina), celková plocha pozemku 433m2, plynové etážové topení, elektrický bojler, dřevěná dvojitá okna, sedlová střecha atd. Dům před rekonstrukcí. Udržovaná zahrada. Dalších cca 30 doplňujících informací, plánky jednotlivých podlaží, fotografie a videa rodinného domu a zahrady Vám rádi zašleme e-mailem.Praha okres: Praha 8, obec Praha 8. Domy/Prodej, cena: 7 120 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Průmyslový areál, 5 staveb - budovy, sklady, haly. 7.000 m2.

   Průmyslový areál, 5 staveb - budovy, sklady, hala. Velikost pozemku 7.000m2 a od Pozemkového Fondu v nájmu (možno levně odkoupit) 10.000m2. Možnost bydlení, nachází se u silnice Opava – Olomouc. Vhodné i pro náročnou výrobu, trafo pro velký příkon. Možné objíždění kamióny. Tržní posudek 16 mil. Kč. Cena.dohodou. Mail: calabri@centrum.cz www.justitias.cz tel.: 606849265. Moravskoslezský kraj okres: Bruntál, obec Dvorce. Průmyslové objekty/Prodej, cena: 0...

   shadowup

   Pronajmu Bez Rk novostavbu 1+kk Brno, U Leskavy

   Pronajmu Bez Rk novostavbu 1+kk v novém bytovém areálu Brno - Leskava. I dlouhodobě. Velmi pěkný a světlý byt. V těsné blízkosti centra a zároveň pár kroků do přírody. 4.p /5. CP bytu: 43.m2. Moderní, mimořádně energeticky úsporný byt, se sníženými náklady na topení. Výhodou je jeho řešení, opticky je kuchyně oddělená od obývacího pokoje. V chodbě i koupelně německá keramická dlažba s podlahovým vytápěním, jinak plovoucí podlaha. Vlastní měřiče tepla, vody, elektřiny, termostat. TV rozvody, přípojky na telefon, internet. Bezpečnostní zámky od domu, vstup na kódy. Celý dům i byt je bezbariérový ! Společné prostory v domě jsou široké a dobře prosvětlené. V blízkosti nové nákupní centrum Campus Sguare, univerzitní kampus, nemocnice, sportoviště... Celková výborná sociální vybavenost. Rychlá dopravní dostupnost do středu města ( 8.min ) a kamkoli ve městě. Bezproblémový a rychlý výjezd na dálnici. Pro slušný pár, nebo 1.osobu, nekuřáky, bez zvířat. Volné od 1.10.2019. Cena: 11000 + vyúčtovatelné služby (1800,- Kč za 1.os, 2000 za 2.os). Nabídka přímo od majitele, Volejte prosím: 778 010 344 Jihomoravský kraj okres: Brno-město, obec Brno. Byty/Pronájem, cena: 11 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Budišov n.B. - prodejny, sklady, kanceláře, příslušenství

   Nebytová jednotka v osobním vlastnictví v přízemí atypického bytového domu v Budišově nad Budišovkou PSČ 74787, na ulici Mírových letnic, (Prohlášení vlastníka ze dne 25.1.2002). Jedná se o prodejní prostory včetně potřebného skladového a sociálního zázemí. Dříve zde byly provozy cukrárny, kadeřnictví, pedikury, atd. Podlahová plocha prostoru činí 115,70 m2. Dům má celkem 4 podlaží, nad nebytovou jednotkou se nacházejí byty. Stáří domu je 47 let. Vnitřní vybavení nebytového prostoru je standardní, nebytový prostor je vytápěn ústředním topením (z centrální kotelny), pro ohřev TUV slouží elektrický bojler, je zde sprchovací prostor i WC. Výplně otvorů tvoří kovové výkladce, dřevěná zdvojená okna opatřená mřížemi a dveře dřevěné hladké plné, ze zadní strany od rampy pro příjem zboží jsou dvojité rámové dveře. Povrchy podlah jsou tvořeny teracovou, keramickou a PVC. Prodejní cena 1,500.000,- Kč, tel. 606849265 mail.: calabri@centrum.cz www.justitias.cz Moravskoslezský kraj okres: Opava, obec Budišov nad Budišovkou. Obchody/Prodej, cena: 1 500 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Pronajmu Bez Rk novostavbu 1+kk Brno, U Leskavy !

   Pronajmu Bez Rk novostavbu 1+kk v novém bytovém areálu Brno - Leskava. I dlouhodobě. Velmi pěkný a světlý byt. V těsné blízkosti centra a zároveň pár kroků do přírody. 4.p /5. CP bytu: 43.m2. Moderní, mimořádně energeticky úsporný byt, se sníženými náklady na topení. Výhodou je jeho řešení, opticky je kuchyně oddělená od obývacího pokoje. V chodbě i koupelně německá keramická dlažba s podlahovým vytápěním, jinak plovoucí podlaha. Vlastní měřiče tepla, vody, elektřiny, termostat. TV rozvody, přípojky na telefon, internet. Bezpečnostní zámky od domu, vstup na kódy. Celý dům i byt je bezbariérový ! Společné prostory v domě jsou široké a dobře prosvětlené. V blízkosti nové nákupní centrum Campus Sguare, univerzitní kampus, nemocnice, sportoviště... Celková výborná sociální vybavenost. Rychlá dopravní dostupnost do středu města ( 8.min ) a kamkoli ve městě. Bezproblémový a rychlý výjezd na dálnici. Pro slušný pár, nebo 1.osobu, nekuřáky, bez zvířat. Volné od 1.10.2019. Cena: 11000 + vyúčtovatelné služby (1800,- Kč za 1.os, 2000 za 2.os). Nabídka přímo od majitele, Volejte prosím: 776 769 781 Jihomoravský kraj okres: Brno-město, obec Brno. Byty/Pronájem, cena: 11 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.p.č. 856/1, k.ú. Bzí u Železného Brodu, obec Železný Brod

   Jedná se o mírně svažitý, neoplocený pozemek, nepravidelného tvaru, z velké části travnatý, porostlý náletovými dřevinami, částečně podmáčený. Na prodávaném majetku se nachází neudržovaný vzrostlý strom - smrk ztepilý. Na prodávaném majetku se nenachází žádná stavba. V platném územním plánu Města Železný Brod se převáděný majetek nachází v plochách s rozdílným způsobem využití – nezastavitelné, v plochách smíšených nezastavěného území. Vyjádření správců sítí: GasNet, s.r.o.: na prodávaném majetku nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Telco Pro Services, a.s.: na prodávaném majetku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s.: na prodávaném majetku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. ČEZ Distribuce, a.s.: na prodávaném majetku se nachází energetické zařízení v majetku firmy. Jedná se o nadzemní síť nízkého napětí do 1 kV a nadzemní síť vysokého napětí do 35 kV. Prodávaný majetek je zasažen ochranným pásmem. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: prodávaný majetek je zasažen ochranným pásmem sítě elektronických komunikací firmy. Konkrétně se jedná o nezaměřený průběh metalického kabelu a zaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky, nebo souběh optického a metalického kabelu. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na prodávaném majetku se nachází zařízení provozovaná firmou, a to vodovodní řad DN...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.č. 713 v k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou

   Pozemek se nachází v okrajové části sídliště „Proseč“. Je zarostlý nálety a lesními stromky ve svažitém terénu. Přístupný je z pozemku p.č. 569/4 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Dále sousedí s pozemky p.č. 712 a p.č. 714 ve vlastnictví fyzické osoby. V územním plánu statutárního města Jablonec nad Nisou je zařazen do ploch bydlení – příměstské. Vyjádření správců sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: na prodávaném majetku se nenachází síť elektronických komunikací firmy. ČEZ ICT Services, a.s. – na prodávaném majetku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. ČEZ Distribuce, a.s.: na prodávaném majetku se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na prodávaném majetku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: v blízkosti prodávaného majetku se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Jedná se o vysokotlaký plynovod a středotlaký plynovod. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: v blízkosti pozemku se nachází zařízení provozovaná firmou, a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Jedná se o vodovodní řad DN< 500. Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou. Pozemky/Prodej, cena: 260 190 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.p.č. 1621 v k.ú. Smržovka, obec Smržovka

   Jedná se o pozemek nepravidelného obdélníkového tvaru, nezpevněný, svažitý, porostlý vzrostlými stromy různého stáří a druhové skladby a nálety. Pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy. Pozemek je volně přístupný z nezpevněných pozemků, ze železniční trati a zpevněné pěší stezky. Pozemek není součástí žádného půdního bloku. V platném územním plánu Města Smržovka se prodávaný majetek nachází v kategorii zahrádkové osady. V projednávaném novém územním plánu bude zařazen jako zeleň přírodního charakteru. Liberecký kraj okres: Jablonec nad Nisou, obec Smržovka. Pozemky/Prodej, cena: 64 300 Kč za nemovitost...

   shadowup

   Prodej restaurace s ubytováním

   Prodej stylové restaurace s velkým sálem. Celý objekt prošel náročnou rekonstrukcí, nová střecha, rozvody vody a odpadů, topení a vytápění sálu. Byly zde dostavěny nové toalety,včetně Wc pro vozíčkáře. Objekt leží u hlavní silnice vedoucí do Rakouska. Jen 8 km vzdálené je město Laa a/Th., ve kterém jsou velmi oblíbené termální lázně. Restaurace a sál jsou kompletně nově zařízeny, včetně výčepu a baru. Budova je ve výborném stavu, vytápění je řešeno plynovým kotlem a radiátory. Soc. zařízení je zvlášť pro restauraci a zvláš%t pro sál. Výčep se salonkem má dřevěné trámové stropy, je zde ca 60 míst k sezení, kuchyň je částečně zařízená, za výčepem jsou dva sklady na zboží. Mezi vchodem do sálu je oddělená herna. Sál má kapacitu 250 míst, vlastní zařízený bar, pódium, přísálí a vlastní soociální zařízení. V zadní části budovy je ubytování, v přízemí jsou tři obytné místnosti,prádelna, dílna, koupelna se sprchou a WC. V prvním patře jsou tři zařízené pokoje, šatna, koupelna s vanou a toaletou. Tuto část je možné využít k vlastnímu bydlení, je zde zvláštní vchod z boční ulice. Dům je částečně podsklepený. K budově náleží oplocený dvůr s vjezdem. Objekt nabízí možnost bydlení a podnikáni. Jihomoravský kraj okres: Znojmo, obec Heabětice. Hotely, penziony, rest./Prodej, cena: 3 900 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí - ppč. 867/2, 867/3, k.ú. Modlibohov

   Prodávaný majetek leží v klidné lokalitě, v blízkosti zeleně v podobě lesů a luk, severozápadním směrem od města Český Dub, cca 3 km od městského úřadu Český Dub v rovinném terénu. U severní a východní hranice prodávaného majetku teče říčka Ještědka. Jedná se o lokalitu s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody). Přístup na prodávaný majetek je možný pouze přes pozemky ve vlastnictví fyzických osob a Města Český Dub. Příjezd není možný vůbec. Prodávaný majetek není oplocen, nachází se na něm náletové dřeviny - osiky. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Český Dub. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   VŘ na prodej pozemku p.č. 1741 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec

   Jedná se o mírně svažitý pozemek, nepravidelného tvaru, porostlý vzrostlými - převážně listnatými stromy. Pozemek se jeví spíše jako lesní pozemek a na les také navazuje. Okolní pozemky vlastní ČR-Lesy ČR, s.p., statutární město Liberec a dále se jedná o podílové vlastnictví různých fyzických osob. Pozemek není užívaný a není součástí žádného půdního bloku. Vyjádření správců sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: pozemek je zasažen ochranným pásmem sítě elektronických komunikací firmy. Konkrétně se jedná o průběh optického kabelu, HOPE trubky, nebo souběh optického a metalického kabelu. ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nachází komunikační zařízení v majetku firmy. Jedná se o podzemní metalické vedení. V blízkosti pozemku se nachází podzemní optické vedení a pozemek je zasažen jejich ochranným pásmem. GasNet, s.r.o.: v blízkosti pozemku se nachází provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě firmy, a to středotlaký plynovod a pozemek je zasažen jeho ochranným pásmem. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nachází zařízení provozovaná firmou, a to kanalizace DN...

   shadowup

   VŘ s aukcí-prodej poz.pč 310/7 vč.stav. bez čp/če-gar,kú.Hajniště p.S,obec Nové Město p.S

   Pozemek se nachází v severní části obce Nové Město pod Smrkem. Jedná se o rovinatý pozemek obdélníkového tvaru, zcela zastavěn stavbou garáže, která je jeho součástí. Garáž je ve velmi špatném technickém stavu, je uzamčena, stěny vykazují známky poškození, zadní stěna je částečně zborcená, podlaha je v dezolátním stavu a střecha propadlá do vnitřního prostoru garáže. Garáž není vyklizena, nacházejí se v ní movité věci bez hodnoty. Podmínkou uzavření smlouvy je i převzetí těchto movitých věcí bez hodnoty. Prodávaný majetek je přístupný z komunikace p.č. 348, přes pozemek p.č. 310/11 (oba pozemky ve vlastnictví Města Nové Město p. Smrkem). Pro předmětnou lokalitu je platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) Územní plán města Nové Město pod Smrkem. Dle uvedené ÚPD je převáděný majetek plochou určenou pro bydlení – zastavěné území obce – území bydlení v bytových domech (zastavěná plocha a nádvoří – garáž). Vyjádření správců sítí: ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: na pozemku nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: v blízkosti pozemku se vyskytuje síť elektronických komunikací firmy, a to nadzemní sítě. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nenachází zařízení provozovaná firmou, ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.: v blízkosti pozemku se nachází vodohospodářské zařízení ve správě firmy a pozemek může být zasažen jejich ochranným pásmem. Jedná se o vodovodní řad a kanalizační řad. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Nové Město pod Smrkem. Pozemky/Prodej, cena: 50 000 Kč za nemovitost...

   shadowup

   VŘ s aukcí - ppč. 867/2, 867/3 a 1153, k.ú. Modlibohov

   Pozemky • pozemková parcela č. 867/2 o výměře 453 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 867/3 o výměře 177 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 1153 o výměře 122 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Modlibohov, obec Český Dub, vedené Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec a zapsané na LV č. 60000. Prodávaný majetek leží v klidné lokalitě, v blízkosti zeleně v podobě lesů a luk, severozápadním směrem od města Český Dub, cca 3 km od městského úřadu Český Dub v rovinném terénu. U severní a východní hranice prodávaného majetku teče říčka Ještědka. Jedná se o lokalitu s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody). Přístup na prodávaný majetek je možný pouze přes pozemky ve vlastnictví fyzických osob a Města Český Dub. Příjezd není možný vůbec. Prodávaný majetek není oplocen, nachází se na něm náletové dřeviny - osiky. Liberecký kraj okres: Liberec, obec Český Dub. Pozemky/Prodej, cena: dotaz na ÚZSVM...

   shadowup

   VŘ s aukcí na prodej pozemku p.p.č. 599/3, k.ú. Kotel, obec Osečná

   Jedná se o částečně oplocený, udržovaný, travnatý pozemek v k.ú. Kotel, obec Osečná.. Část prodávaného majetku vede podél veřejné komunikace na pozemku p.p.č. 599/2 ve vlastnictví Města Osečná, druhá část je vklíněná mezi pozemky ve vlastnictví fyzické osoby. Prodávaný majetek není součástí žádného půdního bloku. Na pozemku roste 1ks dubu zimního. Oplocená část prodávaného majetku je užívaná bezesmluvně. V platném územním plánu Města Osečná se prodávaný majetek nachází v plochách zemědělských. Vyjádření správců sítí: ČEZ Distribuce, a.s.: na pozemku se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s.: na pozemku se nenachází komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o.: na pozemku nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: na pozemku se vyskytuje síť elektronických komunikací firmy, a to nadzemní síť Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: na pozemku se nenachází zařízení provozovaná firmou, ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.Liberecký kraj okres: Liberec, obec Osečná. Pozemky/Prodej, cena: 33 500 Kč za nemovitost...

   shadowup
   Nejlevnější pojištění online 9.cz
   ---
   blueup

   Nejbližší program

   bluedown
   blueup

   Poslední firmy

   bluedown

   Stručné info:

   Pro realitní kanceláře i jednotlivce je dlouhodobě oblíbená realitní inzerce zdarma na realitním portálu R7.cz a R7.sk. Naleznete zde inzeráty na levné byty, levné pronájmy v Praze, ale i jiné reality z celé ČR.

   Nejlepší dieta je nežrat.

   Internet, domény prodej, aukce domén.

   nusle.cz (c) - město Praha Nusle - info@nusle.cz

   ||| Otop.cz - Otop ||| Sekana.cz - sekaná recepty. ||| Staveni.cz - vše o stavění ||| Hyperinzert.cz - inzerce zdarma. ||| Zooweb.cz - inzerce psů ||| Zatepleni.com - zateplení. |||